Famílies CaixaProinfància

casal dels infants

Els beneficiaris directes del projecte Xarxa d’ajudes i serveis a famílies en procés d’inclusió social són:
Menors de 0-16 anys provinents de famílies no vinculades als SSAP del territori, que arriben a través del servei d’acollida dels mateixos SSAP, dels Centres educatius del districte i de les entitats i organitzacions del territori. Es tracta de menors les famílies del quals viuen en una situació de pobresa o en un nivell de privacitat greu i les necessitats dels quals no estan prou cobertes pels serveis públics i que estan o són susceptibles d’estar en un procés d’atenció social públic o privat. D’aquests, han arribat al servei d’acollida, en el Districte VI:
• Nouvinguts de diversos orígens sense xarxa i amb un alt grau de precarietat o pobresa. En molts dels casos es tracta d’usuaris que presenten mancances a nivell lingüístic (sobretot català) en el cas de nouvinguts.
• Mares i pares joves, especialment del col•lectiu gitano i del col•lectiu gitano rom.
• Mares que responen al model de família monoparental i amb més d’un fill a càrrec.
• Menors sense recolzament i models positius.
• Menors amb responsabilitats familiars.
Als últims temps ha arribat un nou col•lectiu:
• Famílies que arrel de la crisi, han perdut la feina i es troben sense un lloc de treball, amb prestacions d’atur o subsidis familiars.
Menors de famílies ja vinculades a Serveis Socials d’Atenció Primària. Menors de 0 a 16 anys les famílies del quals viuen en pobresa o en un nivell de privacitat greu i les necessitats dels quals no estiguin prou cobertes pels serveis públics i menors d’aquestes edats que estan en un procés d’atenció social públic o privat. D’aquest grup s’atenen en el Districte VI:
• Joves de 16 anys amb situació de risc d’exclusió social que deixen l’escola i inicien períodes llargs d’inactivitat després d’haver acabat l’educació obligatòria.
• Certs casos de menors de 16 que abandonen l’escola i es dediquen a activitats irregulars: mendicitat, economia submergida.
• Mares i pares joves, especialment en el col•lectiu gitano i el col•lectiu gitano rom. En molts dels casos mares que responen al model de família monoparental.
• Nouvinguts de divers origen sense xarxa i amb un alt grau de precarietat o en pobresa. Usuaris que presenten mancances a nivell lingüístic (sobretot català) en el cas de nouvinguts.
• Menors sense recolzament i models positius.
• Menors amb responsabilitats familiars.
Els beneficiaris indirectes del projecte són en qualsevol dels casos les famílies dels menors a qui van adreçades les ajudes, tant pel que fa referència a les ajudes que responen a la tipologia de béns com a les que són de serveis.
Objectiu general
Millorar la integració social de menors i famílies en risc dels barris de Badalona sud incrementant la capacitat de la xarxa de recursos socials per atendre a les seves necessitats.
Objectius específics
. Millorar els processos d’inclusió de menors i famílies en risc a Badalona Sud mitjançant la canalització de serveis i ajuts econòmics a menors d’edats compreses entre els 0 i els 16 anys i el suport en el seguiment dels plans de treball i d’intervenció personal.

. Incrementar el treball conjunt entre entitats i líders comunitaris i/o religiosos dels barris, per donar resposta de manera integrada als diferents factors que generen situacions d’exclusió.

Les accions desenvolupades al llarg del que portem d’execució del projecte son:
1 servei d’atenció a famílies i gestió de béns Proinfancia a SSAP. (225 famílies ateses fins desembre 2014) Durant l’any 2014 s’han atès 59 famílies.
1 servei de suport psicològic per a menors als Centres educatius de primària i secundària i SSAP. (299 menors atesos fins desembre 2014) Durant l’any 2014 s’han atès 94 menors.
1 taller terapèutic grupal per a menors dels Centres de Secundària. ( 30 menors atesos fins a desembre 2014). Durant l’any 2014 s’han atès 10 menors.
1 servei de Logopèdia per a menors als Centres educatius de primària. (49 menors)
1 servei de Psicomotricitat per a menors als Centres educatius de primària. (19 menors)

Comparteix: