SUPORT PSICOLÒGIC, LOGOPEDA I PSICOMOTRICITAT

Servei de Suport Psicològic i Teràpia grupal:
Trencar amb la imatge negativa i prejudicis que les famílies i els menors tenen de les sessions terapèutiques i fer possible la vinculació a un recurs normalitzat.
Incrementar les probabilitats d’èxit escolar i dels itineraris d’inserció social i laboral realitzats en teràpia individual, familiar i/o grupal, amb els infants i joves detectats.
Servei de Logopèdia:
Promocionar els processos d’aprenentatge i relació amb l’entorn.
Aconseguir pal•liar les dificultats derivades del llenguatge i la comunicació del/la menor atès/a.

Servei de Psicomotricitat:
Fomentar la reeducació o reconstrucció de las funcions motores i expressives de l’activitat corporal.
Promoure tant el desenvolupament funcional del cos com de la seva capacitat d’esser per tal d’establir-se en un context psicosocial determinat.

Comparteix: