QUI SOM ? QUÈ FEM?

FACEBOK   El Consorci Badalona Sud és un projecte consolidat al territori que posa els seus programes, actuacions i recursos disponibles al servei de les persones, per oferir respostes a les complexes demandes socials i necessitats detectades, agreujades per situacions provocades per la crisi.

El model d’acció del Consorci s’ha estructurat en tres àmbits bàsics:

Projectes de proximitat, agilitat i diversitat en les respostes, com a estratègia que permet abordar les diferents realitats des d’un  enfocament integral  de forma que:

es capti en temps real la realitat del territori,

es detectin puntualment les necessitats de la població i

s’adaptin les actuacions i els projectes a les necessitats identificades.

Treball en xarxa: estructura participativa i vertebradora que vincula els projectes, que es reforcen entre ells. La xarxa resulta un factor clau per maximitzar els efectes dels projectes i recursos que arriben a Badalona Sud, gràcies a que unifica criteris, objectius i actuacions desenvolupades.  Com és ja una constant a la metodologia de treball del Consorci, s’han descrit i formulat les línies estratègiques del Pla d’Acció 2013, compartides amb els agents del territori, que actuen en funció de representació de la rica diversitat d’entitats, col·lectius i grups que formen l’organització. Aquesta situació ha donat al Consorci la capacitat d’atendre persones i donar respostes àgils a la difícil situació que estan patint els grups de població més vulnerables.

Els espais de participació s’adapten a les dinàmiques requerides en cada moment, per tal de que les accions que s’acorden com a prioritàries responguin el millor possible a les diferents problemàtiques de la població.

Cofinançament públic – privat: es treballa en la captació de recursos provinents d’entitats i fundacions privades, que veuen en el Consorci un model de col·laboració entre l’administració pública i les fundacions i entitats privades de caràcter social. Aquest model ajuda a fer que els recursos que s’aporten al territori arribin amb garanties d’eficiència i maximitzin els seus efectes.

Les relacions que es generen amb el treball participatiu permeten desenvolupar línees de col·laboració i corresponsabilitat entre els sectors públic i privat, promovent noves eines de gestió basades en els principis de la responsabilitat social corporativa i la rendibilitat social. Fruit d’això, aquest any 2013 han aportat –o s’han compromès a aportar- recursos al territori: Fundació La Caixa, Fundació Probitas, Fundació per l’Esport i l’Educació de Barcelona, Bankia i Fundació Educativa Xinesa.

El resum dels recursos gestionats pel Consorci, segons la font de finançament és el següent:

RECURSOS CONSORCI 2010 2011 2012 2013 2014 Pr.
Públics 829.908,65 € 956.152,70 € 828.916,96 € 630.842,28 € 684.617,19 €
Plans ocupació 332.630,00 € 390.072,20 € 382.825,58 € 332.630,00 € 390.525,00 €
Privats 342.848,35 € 412.176,31 € 595.598,50 € 808.825,44 € 834.395,68 €
TOTAL 1.505.387,00 1.758.401,21 1.807.341,04 1.772.297,72 1.909.537,87
% Privat – Públic 29,2% 30,1% 41,8% 56,2% 54,9%

La crisi econòmica que es pateix al territori és tan profunda i amplia que l’actuació respon en bona part a la funció de contenció social. S’ha potenciat la relació i cooperació amb les diverses comunitats presents al territori en els àmbits de resolució de conflictes, lluita contra l’absentisme i millora dels hàbits saludables. Aquesta cooperació s’estén a les diverses institucions i entitats presents al territori, fins al punt de poder afirmar que cada dificultat ha tingut com a conseqüència un clar increment de la confiança i la col·laboració.

Pel que fa als eixos bàsics de treball del Consorci cal esmentar el següent:

Absentisme escolar: identificat com un dels principals problemes socials a resoldre, s’ha incrementat la col·laboració amb la comunitat gitana i l’església evangèlica per afrontar, junts, el repte d’eliminar-lo. Fruit de la mútua cooperació i confiança, entre tots esperem consolidar les primeres millores detectades les darreres setmanes. A més, la nova ordenança municipal de civisme i la redacció del programa de lluita contra l’absentisme escolar que està elaborant l’Ajuntament de Badalona, amb el suport del Consorci, està ja en la seva recta final i confiem que properament sigui presentat per a la seva aprovació. Aquest projecte, més la feina que ja s’està fent amb moltes persones i entitats, pot suposar una millora important en les xifres que, encara avui suposen un autèntic forat negre d’exclusió social.

Copagament: savança en la línia del copagament de serveis, encara que sigui en xifres mínimes. Es tracta, més de que “copagament” de corresponsabilitat en el serveis. Així, es tracta que les famílies beneficiàries de beques es comprometin a complir els seus compromisos amb l’escola i, en la mesura del possible, portin els fills a activitats esportives extraescolars o que les mares vagin a sessions de cuina saludable.

Millora de les condicions d’alimentació: a més de disposar d’un nombre molt important de beques, tant per la major dotació municipal com pel suport de la Fundació Próbitas, s’han incrementat diversos serveis per millorar els hàbits saludables i el paper de l’hort comunitari que durant l’any 2013 va acollir 118 persones. També amb Can Ruti, el CAP i Salut de l’Ajuntament s’està treballant en la millora d’hàbits alimentaris per reduir l’impacte de la diabetis, especialment entre la comunitat paquistanesa.

Millora de l’espai públic i la convivència: aquesta línia s’afronta des de tots els projectes i especialment des del Punt de Nouvinguts, el Servei de dinamització i intervenció comunitària, mitjançant el suport a les diferents entitats i comunitats del territori així com, des d’una visió transversal i cooperativa des de l’estructura del Consorci, en col·laboració amb l’Ajuntament i la Generalitat.Com a resum, sense comptar les activitats puntuals que mobilitzen un dia concret centenars de persones (foment de la lectura per Sant Jordi o actes relacionats en dates assenyalades com el dia de la dona treballadora), el nombre total de persones que participen en els diferents projectes és, aproximadament de 8.200, cosa que suposa arribar de forma estable a més d’un 50 % de les famílies de barri.

En l’àmbit de la lluita contra exclusió social i la millora de l’ocupabilitat, cal destacar que durant l’any 2013 s’ha consolidat el Projecte INCORPORA amb finançament de la Fundació La Caixa i el compromís, des de la seva responsabilitat social corporativa, de múltiples empreses, així com de l’IMPO i dels diversos serveis municipals.

Comparteix: