PROGRAMA D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA INTERCULTURAL- ICI

Intervenció preventiva i promocional de caràcter integrador, amb un afany real de canvi de les situacions i amb una vocació transfromadora que porta a impulsar processois oberts a la participació ciutadana i institucional.
generar un model d’intervenció social que:
impulsi processos que afaboreixin el desenvolupament local i millori les condicions de vida de tota la població.
Capacitar el conjunt de la societat per afrontar les oportunmitats, els reptes i les problemàtiques de la nova realitat.
prevenir i revertir situacions de conflictivitat social a favor de la convivència ciutadana intercultural.

Comparteix: