ESTUDI ASSISTIT

Destinat als alumnes d’infantil, primària i secundària dels centres educatius del barri de Sant Roc a Badalona Sud que es trobin en situació de risc social, ja sigui pel fet de ser famílies nouvingudes amb desconeixement dels recursos i l’entorn i/o amb manca de teixit social, o per dificultats en el suport de l’escolarització dels fills i filles.
Són alumnes d’entre 3 i 16 anys amb baix rendiment escolar i/o situacions socioeconòmiques i familiars desfavorables que són derivats directament pels tutors/es del centre escolar, ja sigui com a mesura per millorar el seu rendiment o com a mesura preventiva donada la situació familiar i/o social de l’infant.
Dintre dels grups també hi ha alumnat amb necessitats educatives especials (amb dictàmens administratius), amb retards acadèmics i curriculars significatius així com alumnes que, per la seva incorporació tardana a l’escola i /o per absentisme, es troben en situació de risc d’abandonament del cicle escolar.

ACTUACIONS:

Estudi Assistit

Espai de reforç escolar a alumnes de primària de Lestonnac i Baldomer Solà amb un màxim de 5 alumnes per tal de poder oferir una atenció més individualitzada. Per tal de poder aprofitar l’espai i arribar a més alumnes es suma a l’estudi assistit el recurs d’aula oberta i/o centre obert. D’aquesta forma queden integrats tots dos recursos i es poden donar un total de 10h d’atenció directa. Es treballa a partir dels deures que tenen els infants i es reforcen de manera complementària aquells coneixements ens els que tenen més dificultats i que són instrumentals, com la llengua i les matemàtiques. També es treballen tècniques d’ estudi i es reforcen hàbits com anotar els deures a l’ agenda, l’ assistència, etc…
Quantificació i valoració:
Es valora com molt positiu, pràctic i útil l’espai de l’estudi assistit. Els resultats de l’activitat han estat els esperats, amb una bona assistència i unes millores en el desenvolupament de tasques escolars evidents. El grau de millora acadèmic queda patent en les notes finals dels grups així com en els valoracions rebudes pels equips docents. Quan a la consolidació d’aprenentatge i hàbits s’han treballat també a partir d’una millora de l’autoestima i d’aprofitament del potencial personal i escolar de cadascú dels infants.

Aula Oberta

Es realitza en grups de màxim 15 alumnes amb 4 grups de primària (cicle Inicial, Mitjà i Superior) i 6 grups de secundària dels centres escolars Lestonnac i INS Eugeni d’Ors.
A l’aula oberta es treballen fonamental les tasques escolars (deures) dels alumnes així com la preparació de exàmens i treballs. Es desenvolupen tècniques d’estudi per ajudar-los a tenir més recursos a l’hora d’estudiar i millorar els seus hàbits de treball. En aquest espai també es duen a terme activitats dirigides, en les que la lectura i la recerca d’informació són vehiculars.
Es realitzen tallers i/o debats sobre diferents temes (sexualitat, xarxes socials, el futur professional, la família) que despertin les inquietuds i interessos dels joves o sorgits de les seves mateixes propostes, de manera paral•lela i transversal als coneixements donats durant l’horari lectiu a l’escola. Es fan activitats de vocabulari a través de jocs i a través de la informàtica i dinàmiques grupals i individuals per desenvolupar competències bàsiques i hàbits socials.
Quantificació i valoració:
Els grups d’Aula Oberta es valoren de forma positiva en general. L’atenció rebuda ha estat ben avaluada, tant pels propis alumnes com pels centres escolars. El nombre d’alumnes , amb un màxim de fins a 15 infants/classe, ha portat a treballar en forma de racons i grups d’estudi. D’aquesta forma l’atenció s’ha pogut repartir de forma més equilibrada i s’han pogut treballar els hàbits i els continguts acadèmics de forma més personalitzada. S’ha valorat especialment la inclusió de voluntaris en l’activitat, que facilita i millora l’atenció directa. Les aules obertes també han permès realitzar dinàmiques i activitats grupals que han millorat l’expressió oral, la participació i la cohesió de grup.
Centre Obert:
El recurs de centre obert es destina principalment a alumnes d’infantil (P3-P5) i alumnes de primària (en aquest cas, alumnes que ja assisteixen al recurs de reforç escolar). Es valora com a positiu i molt necessari en el barri. L’espai de 4h setmanals desprès de l’horari escolar s’ha organitzat seguint les pautes de l’entitat i combinant les activitats lúdiques amb el treball d’hàbits i desenvolupament dels menors.
S’ha dut a terme en les instal•lacions de dues escoles, Baldomer Solà i Lestonnac, i en el centre cívic de Sant Roc. Els infants han millorat l’assistència però cal incidir, igual que al recurs de reforç escolar, en la importància de la coordinació amb els centres escolars; el treball ben coordinat dona base a fer un treball molt més intens i amb més incidència als menors i a les seves famílies. La programació dels centres oberts ha estat acurada i ben organitzada; caldria treballar-la sobretot a principis de curs per tal de poder informar a les famílies amb antelació del que faran els seus fills i de com poden implicar-se.
L’impacta d’aquest nou espai ha estat important al barri i es valora positivament no només la seva continuïtat, si no també l’ampliació de grups. Es valora com a adient la barreja dels dos recursos: una hora de reforç escolar i una hora de centre obert, per tal de poder treballar amb l’Infant de forma global i amb una incidència real, acadèmica i personal.

Comparteix: